Сис Консултинг ООД спечели безвъзмездно финансиране по линията на Европейския социален фонд

 

На 25.05.2010г. фирма „СИС Консултинг" ООД подписа с Договарящ орган: Агенция по заетостта, чрез Дирекция „Регионална служба по заетостта - София", договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г." и с наименование на проекта: „Обучение по английски език на служители в СИС Консултинг ООД".

 
Стойността на безвъзмездната финансова помощ се равнява на 80% от общата стойност на проекта. Така с финансовата помощ на Европейския съюз във фирмата ще бъде проведено вътрешнофирмено обучение по английски език - бизнес ниво с продължителност до 25 Декември 2010г.

*Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „СИС Консултинг” ООД  носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или „Регионална служба по заетостта София”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

          EU flag 1ESF logo BG