Модули на застрахователната информационна система OraINS


orains modules Системата OraINS e изградена от модули и технологии, които в зависимост от работното място притежават специфични характеристики.

 

 

 

 

 

Картотека на контрагентите Издателска Подсистема Счетоводно ядро
Картотека на застрахователни посредници (агенти и брокери)

Презастраховане и Съзастраховане

Счетоводство
Картотека на застраховани ПС

Постъпления
Склад документи под строга отчетност Плащания
Полици и анекси Справочни и отчетни форми
Щети MS Word Integration  
  MS Excel Integration  

 

 

Картотека на контрагентите

Модулът позволява завеждане и поддръжка на досиета на контрагентите на компанията.citizen Контрагентите се различават по уникален вътрешен идентификатор. Включените данни в досието на контрагентите могат да бъдат променяни според изискванията на потребителя при внедряване на модула. Разработена е стандартна възможност за търсене по набор от данни от досието – име, част от име, ЕГН, ИН и др. Досиетата са разделени на три основни типа – физически лица, юридически лица и финансови институции. Всеки основен тип се състои от подтипове, дефинирани от потребителя. Регистърът на контрагенти е единен за системата, като различните типове контрагенти се разпознават от системата и в различните места на избор в модулите се визуализират само списъците от контрагенти от подходящ тип. В досиетата на контрагентите се визуализира текущата експозиция на контрагента към компанията – брой и вид на активните и приключените застрахователни полици, щетите по тях, счетоводни експозиции на контрагента като доставчик, клиент или посредник. Досието на контрагента дава възможност на потребителя да извършва през един екран firm1 всички необходими операции за избрания контрагент – регистриране и издаване на полици, регистриране на добавъци, регистриране на щети, откриване на счетоводни сметки, извършване на счетоводни операции и др., както и да прави справки и анализи за данните на контрагента.

НАЧАЛО

 

Картотека на застрахователни посредници

Картотеката на застрахователните посредници е базирана на общата картотека на контрагентите. agent Формират се допълнителни досиета на посредниците с необходимите допълнителни данни и условията на договорите, сключени със застрахователното дружество -  общи и индивидуални комисионни на посредника за всеки вид застраховка. След откриването на досие на застрахователния посредник системата го разпознава като такъв във всички останали модули на системата - при издаване на полици, плащания на премии и комисионни и т.н. При откриването на досие на застрахователен посредник се откриват и счетоводните разчети на посредника със застрахователната компания, които се използват автоматично при осчетоводяване на отчетите и операциите.

 

НАЧАЛО

 

Картотека на застраховани МПС

Картотека на моторните превозни средства съдържаmps данните на превозните средства, застраховани в компанията и по активните и по изтеклите полици. Досиетата на превозните средства съдържат както базови данни като Държавен контролен номер, Номер рама, така и специфични данни, дефинирани от застрахователната компания.

 

НАЧАЛО

 

Документи под строга отчетност

Технологията служи за контрол на регистрацията на полици, издадени върху предварително отпечатани бланки на компанията, както и на работата със стикери и сертификати. Тя позволява да бъде следено движението на документите под строга отчетност по видове. Документите се завеждат в централен склад, откъдето при необходимост се разпределят по агенциите, агентите и брокерите. При регистрация на полица в система OraINS се извършва контрол за съответствие на разпределените номера на бланки. Възможно е проследяването на всички прехвърляния на бланки и е разработен набор от необходими справки и отчети.

НАЧАЛО

 

Полици и анекси

Модулът позволява завеждане на сключенитеpolicy browse от застрахователната компания полици. Видът на всяка полица се дефинира съвместно с потребителя и отразява неговата индивидуална методология. Полиците могат да бъдат регистрирани след като са сключени върху бланки или да бъдат издавани автоматизирано от OraINS чрез издателската подсистема. Полиците са два основни типа - индивидуални и абонаментни (карго, лизинг и др.). kasko 1 За всеки вид застраховка се настройват видовете анекси в съответствие с методологията на дружеството, чрез които се променят условията по сключените застрахователни договори. Индивидуалните тарифи на застрахователната компания се залагат в системата и полиците се тарифират автоматиpolicy fire 1чно. За всяка полица може да бъде въведен план за плащане на дължимите вноски на застрахователната премия. Предвидени са операции за анулиране и прекратяване на полиците при условия, дефинирани от застрахователното дружество. Заведените данни в модула се използват от всички останали модули при регистрирането на постъпления, щети и плащания, както и за автоматично счетоводно отчитане на дейността. Разработен е набор от оперативни и отчетни справки, даващи възможност за контрол на регистрираните застрахователни полици.

НАЧАЛО

 

Щети

Модулът позволява завеждане в системата OraINS на всички calc claims възникнали щети.  Данните в досието на щетата се дефинират съвместно с потребителя, свързани са с конкретни полици и отговарят на методологията на застрахователното дружество. Заведените щети се обработват на няколко етапа (заведена, оценена) до изплащане на щетата на клиента.Модулът дава възможност за отчитане и следене на ликвидационните разходи и на регресите по щетите. Всяка една от функционалностите има автоматизира claim calcна връзка със счетоводната система и модулите за плащания и постъпления за пълна технологична обработка. Разработен е набор от оперативни и отчетни справки, даващи възможност за контрол и анализ на регистрираните щети на всеки етап от тяхната обработка.

 

НАЧАЛО

 

Издателска Подсистема

Модулът осигурява отпечатване на всички оригинални документи – полици, анекси, дебит ноти, уведомителни писма и т.н. с високо качество на документите. Използват се програмни средства, които позволяват създаването на съответния документ със средствата на MS Word и се разработват съгласно изискванията на застрахователната компания.

НАЧАЛО

 

Презастраховане

Модулът автоматизира дейността по обработка на презастрахователните договори в застрахователната компания. Поддържа картотека на презастрахователите, сключените презастрахователни договори с техните условия и разчетите с презастрахователите.Обработките се базират на въведената информация в модулите 'Полици, Анекси', 'Щети', 'Постъпления', 'Плащания'. Модулът дава възможност за автоматично формиране на презастрахователни обекти, изготвяне на презастрахователни бордера и автоматично осчетоводяване на презастрахователните сметки.
 

 

Постъпления

Mодулът предоставя средства за регистрация на постъпленията от клиентите и посредниците.postyplenie ins Модулът автоматизира отчитането на постъпления от премии и от регресни искове. Постъпленията могат да покриват частично или цялостно дължимите вноски, като за всяко от тях се попълва дата на плащането, вид, банкова сметка, чрез която е постъпило и др. Извършва се автоматично обвързване на постъпленията с полиците на контрагента, с цел последващо осчетоводяване. Модулът е свързан със счетоводната система с цел автоматизирано осчетоводяване на постъпленията. Разработен е набор от оперативни и отчетни справки, даващи възможност за контрол на постъпленията.

НАЧАЛО

 

Плащания

Mодулът предоставя средства за регистрация на плащанията по контрагенти. Модулът автоматизира плащанията по щети и ликвидационни разходи. Плащанията могат да бъдат частични или цялостни, като за всяко от тях се попълва дата на плащането, вид, банкова сметка, чрез която е извършено и др. Модулът е свързан със счетоводната система с цел автоматизирано осчетоводяване на плащанията. Разработен е набор от оперативни и отчетни справки, даващи възможност за контрол на плащанията.

НАЧАЛО

 

Счетоводно ядро

Модулът е предназначен за автоматизация на счетоводната дейност в застрахователната компания.sch ins Той поддържа широк спектър справочни форми, необходими за счетоводния анализ на дейността на компанията и нейното състояние, които се изготвят за произволен период от време. Модулът включва следните технологии:

 

    • Счетоводство – основно счетоводно ядро. Технологията е създадена за въвеждане и осчетоводяване на двустранни счетоводни записвания по всички сметки, касаещи операцията, както балансови, така и задбалансови. Тя поддържа сметкоплана на компанията с всичките аналитични партиди и синтетични сметки, регистър на счетоводните записвания, оборотна ведомост и главната книга. Към нея са разработени и редица оперативни справочни форми по документи, счетоводни записвания, сметки, които позволяват по допълнителни критерии (група сметки, ниво на аналитична разбивка, контировка, период, контрагент, вид документ и др.) да се изготвят разнообразни справки, сортирани по зададени колони.
    • Валута – следене на операции и наличности по сметки в оригинална валута, различна от BGN. Технологията поддържа пълен архив на референтните курсове, както и автоматична преоценка на левовите равностойности по зададен курс.
    • Разчети с клиенти и посредници - модулът позволява автоматизирана счетоводна обработка на масовите счетоводни операции, свързани с разчетите на клиентите и посредниците. Данните за конкретните суми постъпват чрез модулите Полици, Щети, Постъпления, Плащания и Разчети със застрахователни посредници, като е достигната пълна автоматизация на необходимите счетоводни операции.
    • Начисления - модулът позволява автоматизирана счетоводна обработка на масовите счетоводни операции, свързани с начисляването на премии и комисионни. Данните за конкретните суми постъпват чрез модул Полици, като е достигната пълна автоматизация на необходимите счетоводни операции.

НАЧАЛО

 

Справочни и отчетни форми

Модулът е предназначен за дефиниране и изготвяне на стандартни за застрахователното дружество справочни форми и анализи. Той позволява автоматизирано извличане на данните от информационните регистри на система OraINS, като се използват предварително дефинирани от потребителя правила. Модулът предвижда възможност за консолидация и сложни анализи, както и възможност за получаване на крайните резултати в MS Excel. Справочните форми са обособени в няколко групи - счетоводни справки, актюерски справки и отчети, мениджърски справки, специфични допълнителни справки. 

НАЧАЛО

 

MS Word Integration

Всички документи, издавани от система OraINS, са в състояние да бъдат отпечатани със средствата на MS Word. Тази възможност позволява разработката на официални документи с високо качество и генерирани автоматично от системата. Разработените шаблони на застрахователните документи са в състояние да използват данните, регистрирани и ползвани от системата, в момента на издаване на конкретния документ.

НАЧАЛО

 

MS Excel Integration

Всички справки, създавани от система OraINS, могат да бъдат визуализирани, отпечатвани, анализирани и съхранявани със средствата на MS Excel. Тази възможност позволява повишаване на ефективността на управленската дейност и повишава гъвкавостта при използване на данни от банковата информационна система.

НАЧАЛО

 

Описаните модули са обобщени и описват общата насока на сферите, в които интегрираната застрахователна автоматизирана информационна система OraINS поддържа решения.