Цялостност

Система OraBANK предлага единство между системите във всички поделения и звена на финансовата институция, като се избягва многократното въвеждане на данни. Продуктът намалява възможността от неточности, неправилни изчисления и грешни счетоводни операции чрез стандартизирана от ръководството на Банката операционна и счетоводна методология, която потребителите са принудени да следват.

Системата OraBANK, независимо от модулния принцип на изграждане, е интегрирана система. Интегрираният принцип е реализиран с единни за всички модули: служебни процедури (начало и край на деня, архивиране, преоценка и др.), общи параметри (валутни курсове, лихвени проценти и др.) и общи даннови регистри, в които се интегрират данни от модулите.

Системата OraBANK включва както модули за автоматизация на основната банкова дейност, така и модули и технологии, обикновено свързвани с ERP системите, като „Дълготрайни активи”, „Материални запаси”, „ДДС и фактуриране”, управление на „Човешки ресурси” и др.

Възможност за непрекъснато функциониране – 24/7

Система OraBANK осигурява възможност за непрекъснато функциониране, тъй като всички процедури, свързани с управлението на системата (текущо начисляване на лихви, падежиране, преоценка, общо олихвяване и др.) могат да бъдат извършвани по време на нормалната експлоатация на системата, без да изискват ексклузивен режим на работа.

Многоезиков интерфейс

Система OraBANK позволява всеки потребител да работи с приложение, в което всички менюта, екранни форми, системни съобщения и печатни форми да бъдат на указан език. Данните, които се въвеждат в системата са на езика, на който са въведени със съответната кодова таблица. Като основа за превод се използва Български език, като всички екрани и съобщения се превеждат първоначално на Английски език и от там на произволен друг език.

Интернет банкиране

Система OraBANK включва добре развит модул за банкиране през Интернет, който предлага широк набор от услуги за клиентите на банката – не само свързани с информация за сметки и разплащания от тях, но и възможност за откриване/закриване на депозитни и разплащателни сметки, управление на банкови карти, търговия с валута, искане за отпускане на кредити и много други дейности.

Сигурността на модула е на най-високо ниво като са възможни различни варианти за гарантиране на сигурността на операциите (различни сертификати, TAN по SMS, двуфакторни и трифакторни токени и др.)

Продуктова ориентираност

Система OraBANK предвижда възможност да се въведе такава организация на работа в банката, че оперативния персонал (фронт офис) да се занимава основно с продажба на продукти (депозитни, кредитни, комбинирани и т.н.), без да е необходимо да притежава задълбочени счетоводни познания, тъй като целият процес след продажбата е напълно автоматизиран и в съответствие с предварително зададена методология.

Продуктови пакети

Система OraBANK осигурява средства за дефиниране на продуктови пакети както и пакети услуги, като включително е предвидена и възможност за предварително закупуване на пакети услуги при по-изгодни условия, напр. Такси за определен брой операции и др.

Управление на графична информация

Система OraBANK осигурява възможност графична информация (снимки, сканирани документи и др.) да се съхраняват в една и съща база данни с останалата информация, както и да се въвежда, извежда и проверява графична информация в същото клиентско приложение.

Workflow management

Система OraBANK осигурява възможност предварително да се дефинира задължителна последователност на действията на съответния персонал, която системата следи и не позволява да се нарушава, напр. Да не може да се регистрира теглене от сметка, ако преди това не е прегледан спесименът на клиента.

Отложена изпълнение на заявки

Система OraBANK предвижда средства за отложено изпълнение на заявки. Тази възможност най-често се използва за изготвяне на обемни и тежки за сървъра на базата данни справочни форми, като потребителя може да нареди тяхното изготвяне в края на работния ден и на другата сутрин да ги получи директно изготвени.

Гъвкава организация на отчетността

Система OraBANK осигурява възможност да се избере един от следните модели на йерархична организация на работа – поделения с отделни БАЕ, поделения с една БАЕ и обособени затворени оборотни ведомости, поделения с една БАЕ и с отворени оборотни ведомости (липсват вътрешни разчети), едно поделение с едно БАЕ и една оборотна ведомост. Възможно е преминаване от една към друга форма на отчетност, без да се налага промяна на номера на клиентски сметки(IBAN). Паралелно с йерархичната структура са предвидени и допълнителни профит-центрове, които могат да въведат паралелна отчетност по други критерии.

Механизъм за оповестяване

Система OraBANK разполага с механизъм за оповестяване на посочена група лица (служители, клиенти, ръководители) за предстоящи или вече настъпили събития чрез SMS и/или e-mail.

Пълна журнална информация

Логическата архитектура на система OraBANK, изградена на основата на входно-изходни опашки, не само намалява значително изискванията към хардуера, но и осигурява естествен механизъм, чрез който всяко действие или операция, позволени за потребителя, се записват в пълен журнален регистър на изпратените заявки към системата, които лесно могат да се контролират превантивно или в последствие. Аналогичен регистър се поддържа и за отговорите на изпратените заявки, включително и извлечената информация от базата данни при изпълнение на заявка за изготвяне на справочна форма.

Документна система

Вътрешната организация на данните в система OraBANK е изградена на базата на електронна документна система в която всички информационни досиета (клиенти, разплащателни сметки, кредити, карти, дълготрайни активи, документарни операции и др.) са представени като съвкупност от електронни записи, валидни към определен момент от времето. Паралелно с тях се съхраняват всички промени по тях, под формата на електронни анекси, заедно със съпътстваща информация за дата, час и оператор, извършил промяната.

Този механизъм позволява на оторизираните за целта лица, да анализират всички данни към определен предходен момент от времето, във вида, в който са били към момента.

Висока производителност

Логическата архитектура на система OraBANK, създадена чрез входно-изходни опашки и паралелно/последователна обработка на заявките в тях драстично намалява изискванията към параметрите на сървъра на базата данни, тъй като броя конекции към базата данни е предварително фиксиран и OraBANK Communication Server изпълнява функцията на мултиплексиращо устройство. При конвенционалния подход всеки потребител отваря повече от една конекции към базата данни и съответно нарастват изискванията към параметрите на сървъра.

Минимални изисквания към комуникационните канали

Логическата архитектура с интелигентен клиент (Thick client) осигурява минимален трафик на информация по комуникационните канали без овърхед. На практика през комуникационния канал протича само съществената информация за всяка екранна форма, без данни, свързани със графичното изображение на самата екранна форма.

Съхранение на инвестициите

Система OraBANK е изградена въз основа на популярни и широкодостъпни платформи, поддържани от голям брой производители на хардуер, като при разрастване на обемите данни и броя потребители, без да се налага подмяна на информационната система, само чрез замяна на един или друг хардуерен компонент се осигурява възможност системата OraBANK да отговори на нарасналите изисквания. При необходимост от увеличаване на производителността на системата и при подробен анализ на натоварването са възможни следните варианти за развитие: (а) Повишаване производителността на сървъра на RDBMS Oracle като се използват, в зависимост от натоварването, по-мощни и/или многопроцесорни хардуерни платформи; (б) Повишаване производителността на OraBANK Communication Server, като се използват, в зависимост от натоварването, няколко сървъра за обработка на заявките на потребителите. Наличието на значителен брой варианти за повишаване на производителността на система OraBANK позволява гъвкавост на IT екипа на Банката за мащабиране на избраното решение.