OraFAMS – ERP система за фирми и предприятия

Система OraFAMS представлява цялостно и интегрирано решение за автоматизация на дейността на една търговска компания, свързана с управление на складовите дейности, подготовка и фактуриране на задълженията на клиентите, счетоводното и деловодно отчитане на такси, наеми и вземания, управление на данните на клиентите и взаимоотношенията с доставчиците, осигурява безпроблемна интеграция и комуникация с други важни информационни системи,  регистрира и съхранява информация за всички дейности незабавно, точно и надеждно,  предоставя бърз и ефективен достъп до вярна и надеждна информация за финансово управление, осигурява средства за навременно изготвяне на отчетите, изисквани от вътрешни и външни участници в проекта,  улеснява анализът и оптималното проектиране на политиката за управление, а така също и автоматизирано счетоводно отчитане на всички етапи от бизнес областта, касовата дейност, счетоводство и отчетността по ЗДДС и фактуриране.

Система OraFAMS ще позволи на ръководството на компанията да оперира ефективно, с висока степен на автоматизация на процесите, с ниско ниво на разходите за автоматизация, минимални усилия на персонала и висока степен на контрол върху дейността. Система  OraFAMS покрива не само функционалността, необходима на компанията, но и също така голям кръг от функционалности и възможности на системата, базирани на опита на екипа на СИС Консултинг ООД при дългогодишното съпровождане на финансови информационни системи относно оптимизация и развитие на финансово-информационните услуги.

OraFAMS е WEB-базирана централизирана система, изградена на базата на най-съвременни комуникационни решения и протоколи.

OraFAMS предполага организация на работата, съобразена с изискванията и практиката на използващата я компания, която може да се изменя при промяна на вътрешната организация на дейността и делегирането на различни пълномощия и задължения на отделните звена и поделения.

OraFAMS осигурява възможност за автоматизация на финансово счетоводната отчетност на голям брой компании в една база данни, като всяка от компаниите разполага със свой собствен логически дял от общата база данни.

OraFAMS предвижда мощни средства за обобщаване и анализиране на събраната информация, които обобщават данните от всички структурни единици на детайлно ниво и предвиждат средства за агрегация на информацията в различни отчетни и справочни форми както за различните йерархични нива на организацията по отделно, така и за компанията като цяло.

OraFAMS е отворена система, осигуряваща обмен на информация по стандартизирани канали с други сходни системи, както и обмен на информация с банковите информационни системи, осигуряваща автоматизация на платежните процеси и контрол на състоянието на банковите сметки на компанията.