При изграждането на системата за отдалечено електронно банкиране OraWEB е приет гъвкав подход, в резултат на което тя лесно се параметризира и адаптира към нуждите на потребителите. Основните характеристики на системата включват:

Гъвкавост – Система OraWEB се състои от специализирани модули със средства за интеграция и параметризиране според нуждите на клиента, което позволява лесно и бързо внедряване, както и бъдещо разширяване, на предлаганите от финансовата институция услуги за електронно банкиране.

Цялостност – Система OraWEB предлага единно решение за предоставяне на пълния спектър от електронни услуги на своите клиенти – денонощен достъп до информацията за сметки, движения,  преводи, валутни курсове, лихвени проценти и др., както и предоставяне на възможност за издаване на левови и валутни платежни нареждания, искания и съгласия за инкасо, заявки за откриване на сметки, карти, кредити и депозити, теглене на суми в брой и др. Системата предоставя връзка посредством WWW, E-MAIL, SMS. Продуктът минимизира възможността от неточности и грешни банкови операции чрез стандартизирана от ръководството на финансовата институция операционна технология, която потребителите са принудени да следват.

Модулност – Система OraWEB се състои от модули, създадени от един екип, които могат да се използват заедно и поотделно. При разработката на модулите на системата е реализирана обща стратегия на изграждане, което ги прави лесни за използване от потребителите.

Надеждност Система OraWEB е реализирана посредством доказани във времето технологии и системно програмно осигуряване, което осигурява изключително висока степен на надеждност на работата.

Сигурност – Система OraWEB притежава развита система за сигурност, която определя индивидуалните и групови права на всеки потребител в системата за електронно банкиране на финансовата институция. Използват се най-съвременни средства за криптиране и защита на информацията, както и редица допълнителни защитни механизми за предотвратяване на възможността от неоторизирана намеса в работата на системата. Допълнително всяко действие или операция, извършени от потребителя, записват пълен журнален регистър на извършените промени, които лесно могат да се контролират впоследствие.

Достъпност Система OraWEB се основава на достъпни системни технологии, което осигурява преносимост на различни платформи, мащабируемост на приложението, лекота на работа, съвместимост с различни външни продукти и банкови системи.

Оптимизиране на инвестиционната политика Система OraWEB притежава вградени средства за мащабиране, което позволява постепенно инвестиране в изчислителни ресурси съобразно с нарастването на търсенето на предлаганите услуги. От друга страна системата е самостоятелна, комуникира с основната банкова система и външни продукти посредством параметризуеми информационни шлюзове, което води до минимизиране на разходите при изграждане на допълнителни или промяна на съществуващите връзки с външни системи.