Гъвкавост – система OraFAMS се състои от специализирани модули със средства за интеграция според нуждите на потребителите, което позволява лесно и бързо трансформиране или разширяване на предлаганите от компанията услуги. Система OraFAMS се състои от модули, създадени от един екип, които могат да се използват заедно и поотделно. При разработката на модулите на системата е реализирана обща стратегия на изграждане, което ги прави лесни за използване от потребителите.

Цялостност – Система OraFAMS предлага единство между системите във всички поделения и звена на компанията, като се избягва многократното въвеждане на данни. Софтуерът намалява възможността от неточности, неправилни изчисления и грешни счетоводни операции чрез стандартизирана от ръководството на компанията операционна и счетоводна методология, която потребителите са принудени да следват.

Системата OraFAMS, независимо от модулния принцип на изграждане, е интегрирана система. Интегрираният принцип е реализиран с единни за всички модули: служебни процедури (начало и край на деня, архивиране, преоценка и др.), общи параметри (валутни курсове и др.) и общи даннови регистри, в които се интегрират данни от модулите. Интегрираните данни на системата позволяват цялостна оценка и анализ на дейността на компанията чрез обособеното аналитично нива, независимо че данните се създават и обработват чрез различни модули на системата. Възможността за общ анализ на параметрите на дейността повишава ефективността и конкурентоспособността при оперативното управление на компанията.

Сигурност – Система OraFAMS притежава развита система за сигурност, която определя индивидуалните и груповите права на всеки потребител в системата на компанията. Ограниченията лесно могат да се променят и контролират от ръководителите на информационната система.

Log файл – Логическата архитектура на системата, изградена на основата на входно-изходни опашки, не само намалява значително изискванията към хардуера, но и осигурява естествен механизъм, чрез който всяко действие или операция, позволени за потребителя, се записват в пълен журнален регистър на изпратените заявки към системата, които лесно могат да се контролират превантивно или в последствие. Аналогичен регистър се поддържа и за отговорите на изпратените заявки, включително и извлечената информация от базата данни при изпълнение на заявка за изготвяне на справочна форма.

Индивидуалност – Система OraFAMS, независимо от универсалната си архитектура, съдържа в себе си всички индивидуални особености, изисквания и предимства на финансово-счетоводната технология, реализирана в компанията. Фактът, че екипът на СИС Консултинг ООД работи дългогодишно и успешно с различни организации и познава естеството на значителен брой индивидуални финансови информационни технологии, ни позволява бързо и успешно вграждане на спецификите на конкретната методология в система OraFAMS. Наличието на споменатите специфични особености в система OraFAMS и възможността за непрекъснато усъвършенстване на системата от разработчиците, определя предлаганата система като система, направена по поръчка на компанията.

Достъпност – Система OraFAMS се основава на достъпни системни технологии, което осигурява преносимост на различни платформи, мащабируемост на приложението и лекота на съвместимост и работа. Основно изискване при изграждането на сложни информационни решения е наличието на възможност за използване на данните, съхранявани в конкретна система, със средствата на други информационни системи или стандартни средства за анализ на данните. В този аспект система OraFAMS се характеризира с висока степен на отвореност към други системи. Система OraFAMS е изградена със средствата на RDBMS Oracle и притежава всички стандартни възможности за достъп до данните. Средствата за достъп могат да бъдат стандартни рипорт генератори (Напр. Crystal Reports, Oracle Reports) или всяка друга информационна система с възможност за стандартен достъп до данните на RDBMS Oracle (ODBC или API).