Цялостност

Предлаганата интегрирана информационна система OraFAMS e изградена на централизиран принцип, който позволява улеснено управление на системата, правата за достъп до функциите и данните и облекчено усъвършенстване и промяна на работата на системата при необходимост. Централизираният принцип на системата намалява изискванията към оборудването по места и позволява гъвкаво и лесно управление на йерархичната структура на организацията. Допълнително се намалява необходимостта от специализиран персонал по места, тъй като операциите, извършвани за обслужване на системата (начало, край на деня, архивиране и т.н.) се извършват единствено в Централно Управление на  компанията. Нивото на оперативна сигурност на информационната система на организацията се повишава, тъй като централизираният сървър на системата се комплектува с надеждни устройства за гарантиране на работоспособността на хардуера, а използваните OraFAMS Client приложения по места не съхраняват оперативни данни и при прекъсване на електроснабдяването или комуникационната връзка системата е защитена от загуба на данните.

Възможност за непрекъснато функциониране – 24/7

Система OraFAMS осигурява възможност за непрекъснато функциониране, тъй като всички процедури, свързани с управлението на системата (преоценка и др.) могат да бъдат извършвани по време на нормалната експлоатация на системата, без да изискват ексклузивен режим на работа.

Многоезиков интерфейс

Система OraFAMS позволява всеки потребител да работи с приложение, в което всички менюта, екранни форми, системни съобщения и печатни форми да бъдат на указан език. Данните, които се въвеждат в системата са на езика, на който са въведени със съответната кодова таблица. Като основа за превод се използва Български език, като всички екрани и съобщения се превеждат първоначално на Английски език и от там на произволен друг език.

Модулна система

Предлаганата интегрирана информационна система OraFAMS e изградена на модулен принцип, който позволява улеснено управление на използваните функции на системата. При необходимост всеки нов модул на системата може лесно да се добави в информационната система, като се запазва общата логика на обработките и единното управление на данните. Всеки инсталиран модул на системата може да се използва от всички потребители в рамките на компанията, като отговорните служители в Централно Управление могат да управляват индивидуалния или груповия достъп до функциите и данните на модулите. Служителите от поделенията на компанията, отговорни за съответните сектори в поделението, имат възможност да анализират чрез справочните функции на модула дейността на своята структура (в рамките на поделението на компанията), което повишава възможността за контрол и оценка на всяка конкретна дейност. Модулният принцип на изграждане на системата облекчава интегрирането (чрез разработката на подходящи даннови интерфейси) на система OraFAMS с други системи, работещи в  компанията.

Интегрирана система

Предлаганата информационна система OraFAMS, независимо от модулния принцип на изграждане, е интегрирана система. Интегрираният принцип е реализиран с единни за всички модули: служебни процедури (начало и край на деня, архивиране, преоценка и др.), общи параметри (валутни курсове, номенклатури и др.) и общи даннови регистри, в които се интегрират данни от модулите. Интегрираните данни на системата позволяват цялостна оценка и анализ на дейността на  компанията чрез съответните аналитични технологии, независимо че данните се създават и обработват чрез различни модули на системата. Възможността за общ анализ на параметрите на дейността повишава ефективността и конкурентоспособността при оперативното управление на  компанията.

Управление на графична информация

Система OraFAMS осигурява възможност графична информация (снимки, сканирани документи и др.) да се съхраняват в една и съща база данни с останалата информация, както и да се въвежда, извежда и проверява графична информация в същото клиентско приложение.

Механизъм за оповестяване

Система OraFAMS разполага с механизъм за оповестяване на посочена група лица (служители, клиенти, ръководители) за предстоящи или вече настъпили събития чрез SMS и/или e-mail.

Пълна журнална информация

Логическата архитектура на система OraFAMS, изградена на основата на входно-изходни опашки, не само намалява значително изискванията към хардуера, но и осигурява естествен механизъм, чрез който всяко действие или операция, позволени за потребителя, се записват в пълен журнален регистър на изпратените заявки към системата, които лесно могат да се контролират превантивно или в последствие. Аналогичен регистър се поддържа и за отговорите на изпратените заявки, включително и извлечената информация от базата данни при изпълнение на заявка за изготвяне на справочна форма.

Документна система

Вътрешната организация на данните в система OraFAMS е изградена на базата на електронна документна система в която всички информационни досиета (клиенти, разчетни сметки, дълготрайни активи, стоки и др.) са представени като съвкупност от електронни записи, валидни към определен момент от времето. Паралелно с тях се съхраняват всички промени по тях, под формата на електронни анекси, заедно със съпътстваща информация за дата, час и оператор, извършил промяната.

Този механизъм позволява на оторизираните за целта лица, да анализират всички данни към определен предходен момент от времето, във вида, в който са били към момента.

Висока производителност

Логическата архитектура на система OraFAMS, създадена чрез входно-изходни опашки и паралелно/последователна обработка на заявките в тях драстично намалява изискванията към параметрите на сървъра на базата данни, тъй като броя конекции към базата данни е предварително фиксиран и OraFAMS Communication Server изпълнява функцията на мултиплексиращо устройство. При конвенционалния подход всеки потребител отваря повече от една конекции към базата данни и съответно нарастват изискванията към параметрите на сървъра.

Минимални изисквания към комуникационните канали

Логическата архитектура с интелигентен клиент (Thick client) осигурява минимален трафик на информация по комуникационните канали без овърхед. На практика през комуникационния канал протича само съществената информация за всяка екранна форма, без данни, свързани със графичното изображение на самата екранна форма.

Съхранение на инвестициите

Система OraFAMS е изградена въз основа на популярни и широкодостъпни платформи, поддържани от голям брой производители на хардуер, като при разрастване на обемите данни и броя потребители, без да се налага подмяна на информационната система, само чрез замяна на един или друг хардуерен компонент се осигурява възможност системата OraFAMS да отговори на нарасналите изисквания. При необходимост от увеличаване на производителността на системата и при подробен анализ на натоварването са възможни следните варианти за развитие: (а) Повишаване производителността на сървъра на RDBMS Oracle като се използват, в зависимост от натоварването, по-мощни и/или многопроцесорни хардуерни платформи; (б) Повишаване производителността на OraFAMS Communication Server, като се използват, в зависимост от натоварването, няколко сървъра за обработка на заявките на потребителите. Наличието на значителен брой варианти за повишаване на производителността на система OraFAMS позволява гъвкавост на IT екипа на компанията за мащабиране на избраното решение.