Гъвкавост – система OraINS/WWWIns се състои от специализирани модули със средства за интеграция според нуждите на потребителите, което позволява лесно и бързо трансформиране или разширяване на предлаганите от една застрахователна компания застрахователни услуги.

Цялостност – система OraINS/WWWIns предлага единство между системите във всички поделения и звена на застрахователното дружество, като се избягва многократното въвеждане на данни. Тя намалява възможността от неточности, неправилни изчисления и грешни счетоводни операции чрез стандартизирана от ръководството на Вашата застрахователна компания операционна и счетоводна технология, която потребителите са принудени да следват.

Сигурност – OraINS/WWWIns притежава развита система за сигурност, която определя индивидуалните и груповите права на всеки потребител в системата на Вашата застрахователна компания. Ограниченията лесно могат да се променят и контролират от администраторите на информационната система. Допълнително всяко действие или операция, позволени за потребителя, се записват в пълен журнален регистър на извършените промени, които лесно могат да се контролират впоследствие.

Модулност – система OraINS/WWWIns се състои от модули, създадени от един екип, които могат да се използват заедно и поотделно. При разработката на модулите на системата е реализирана обща стратегия на изграждане, което ги прави лесни за използване от потребителите.

Log файл – Логическата архитектура на системата, изградена на основата на входно-изходни опашки, не само намалява значително изискванията към хардуера, но и осигурява естествен механизъм, чрез който всяко действие или операция, позволени за потребителя, се записват в пълен журнален регистър на изпратените заявки към системата, които лесно могат да се контролират превантивно или в последствие. Аналогичен регистър се поддържа и за отговорите на изпратените заявки, включително и извлечената информация от базата данни при изпълнение на заявка за изготвяне на справочна форма.

Индивидуалност – Система OraINS/WWWIns, независимо от универсалната си архитектура, съдържа в себе си всички индивидуални особености, изисквания и предимства на застрахователната технология, реализирана в застрахователната компания. Фактът, че екипът на СИС Консултинг ООД работи дългогодишно и успешно с голям брой застрахователни компании и познава естеството на значителен брой индивидуални застрахователни информационни технологии, ни позволява бързо и успешно вграждане на спецификите на конкретната методология в система OraINS/WWWIns. Наличието на споменатите специфични особености в система OraINS/WWWIns и възможността за непрекъснато усъвършенстване на системата от разработчиците, определя предлаганата система като система, направена по поръчка на застрахователната компания.

Достъпност – Система OraINS/WWWIns се основава на достъпни системни технологии, което осигурява преносимост на различни платформи, мащабируемост на приложението и лекота на съвместимост и работа. Основно изискване при изграждането на сложни информационни решения е наличието на възможност за използване на данните, съхранявани в конкретна система, със средствата на други информационни системи или стандартни средства за анализ на данните. В този аспект система OraINS/WWWIns се характеризира с висока степен на отвореност към други системи. Система OraINS/WWWIns е изградена със средствата на RDBMS Oracle и притежава всички стандартни възможности за достъп до данните. Средствата за достъп могат да бъдат стандартни рипорт генератори (Напр. Crystal Reports, Oracle Reports) или всяка друга информационна система с възможност за стандартен достъп до данните на RDBMS Oracle (ODBC или API). За да бъдат използвани данните от система OraINS/WWWIns чрез други системи, е необходимо предварително дефиниране (от системния администратор на застрахователната компания) на подходящи права чрез системата за сигурност на застрахователната информационна система.