Система OraINS/WWWIns – централизирана система

Интегрираната застрахователна информационна система OraINS/WWWIns e изградена на централизиран принцип, който позволява улеснено управление на системата, правата за достъп до функциите и данните и облекчено усъвършенстване и промяна на работата на системата при необходимост. Централизираният принцип на системата намалява изискванията към оборудването по места и позволява гъвкаво и лесно управление на йерархичната структура на застрахователното дружество. Допълнително се намалява необходимостта от специализиран персонал по места, тъй като операциите, извършвани за обслужване на системата (начало, край на деня, начисления, архивиране и т.н.) се извършват единствено в Централно Управление на застрахователната компания. Нивото на оперативна сигурност на информационната система на застрахователното дружество се повишава, тъй като централизираният сървър на системата се комплектува с надеждни устройства за гарантиране на работоспособността на хардуера, а използваните OraINS/WWWIns Client приложения по места не съхраняват оперативни данни и при прекъсване на електроснабдяването или комуникационната връзка системата е защитена от загуба на данните.

Система OraINS/WWWIns – модулна система

Интегрираната застрахователна информационна система OraINS/WWWIns e изградена на модулен принцип, който позволява улеснено управление на използваните функции на системата. При необходимост всеки нов модул на системата може лесно да се добави в застрахователната система, като се запазва общата логика на обработките и единното управление на данните. Всеки инсталиран модул на системата може да се използва от всички потребители в системата на Вашата застрахователна компания, като отговорните служители в Централно Управление на дружеството могат да управляват индивидуалния или груповия достъп до функциите и данните на модулите. Служителите от поделенията на застрахователното дружество, отговорни за съответните сектори в поделението, имат възможност да анализират чрез справочните функции на модула дейността на своята структура (в рамките на поделението на дружеството), което повишава възможността за контрол и оценка на всяка конкретна дейност. Модулният принцип на изграждане на системата облекчава интегрирането (чрез разработката на подходящи даннови интерфейси) на система OraINS/WWWIns с други системи, работещи в застрахователната компания.

Система OraINS/WWWIns – интегрирана система

Интегрираната застрахователна информационна система OraINS/WWWIns, независимо от модулния принцип на изграждане, е интегрирана система. Интегралният принцип е реализиран с единни за всички модули: служебни процедури (начало и край на деня, архивиране, преоценка и др.), общи параметри (валутни курсове, тарифи и др.) и общи даннови регистри, в които се интегрират данни от модулите. Интегрираните данни на системата позволяват цялостна оценка и анализ на дейността на Вашата застрахователна компания, независимо че данните се създават и обработват чрез различни модули на системата. Възможността за общ анализ на параметрите на дейността повишава ефективността и конкурентоспособността при оперативното управление на Вашата застрахователна компания.

Система OraINS/WWWIns – индивидуална система

Интегрираната застрахователна информационна система OraINS/WWWIns, независимо от универсалната си архитектура, след процеса на къстъмизация и локализация ще съдържа в себе си всички индивидуални особености, изисквания и предимства на застрахователната технология, реализирана в Вашата застрахователна компания. Фактът, че екипът на „СИС Консултинг” ООД работи дългогодишно и успешно с редица застрахователни дружества и знанията на нашите специалисти за значителен брой индивидуални застрахователни информационни технологии, необходими на отделните дружества, ни позволява бързо и успешно да вграждаме спецификите в система OraINS/WWWIns. Наличието на споменатите специфични особености в система OraINS/WWWIns и възможността за непрекъснато усъвършенстване на системата от разработчиците, определя предлаганата система в значителна степен като система, направена по поръчка на Вашата застрахователна компания.

Система OraINS/WWWIns – многоезична система

OraINS/WWWIns предлага възможност за многоезична работа като всеки потребител на системата се асоциира с един от обявените езици. Основният език на системата е Български. За всяка точка от менютата, за всички надписи в екранните форми и за всички системни съобщения се поддържа набор от текстове на дефинираните езици. При промяна на настройката за език на потребителя всички текстове се подменят с тези на обявения език. Поради специфики на операционната система Windows е възможно на една и съща работна станция едновременното поддържане на езици, използващи различни разновидности на латиница и един език със специфична кодова таблица, напр. кирилица. Не е възможно едновременно поддържане на кирилица и гръцка или арабска азбука на една и съща работна станция. Преводът на текстовете може да бъде извършван от български или от английски език. Текстовете в печатните форми са на езика, на който са създадени. Данните в отделните полета също са на езика, на който са въведени.

Цялостност

Система OraINS/WWWIns предлага единство между системите във всички поделения и звена на застрахователната компания, като се избягва многократното въвеждане на данни. Продуктът намалява възможността от неточности, неправилни изчисления и грешни счетоводни операции чрез стандартизирана от ръководството на Банката операционна и счетоводна методология, която потребителите са принудени да следват.

Системата OraINS/WWWIns, независимо от модулния принцип на изграждане, е интегрирана система. Интегрираният принцип е реализиран с единни за всички модули: служебни процедури (начало и край на деня, архивиране, преоценка и др.), общи параметри (валутни курсове, лихвени проценти и др.) и общи даннови регистри, в които се интегрират данни от модулите.

Системата OraINS/WWWIns включва както модули за автоматизация на основните застрахователни дейности – аквизиция и ликвидация, така и модули и технологии, обикновено свързвани с ERP системите, като „Дълготрайни активи”, „Материални запаси”, „ДДС и фактуриране”, управление на „Човешки ресурси” и др.

Възможност за непрекъснато функциониране – 24/7

Система OraINS/WWWIns осигурява възможност за непрекъснато функциониране, тъй като всички процедури, свързани с управлението на системата могат да бъдат извършвани по време на нормалната експлоатация на системата, без да изискват ексклузивен режим на работа.

Управление на графична информация

Система OraINS/WWWIns осигурява възможност графична информация (снимки, сканирани документи и др.) да се съхраняват в една и съща база данни с останалата информация, както и да се въвежда, извежда и проверява графична информация в същото клиентско приложение.

Графичната информация може да бъде свързана както с досието на клиента, така и с различни полици, щети и др.

Механизъм за оповестяване

Система OraINS/WWWIns разполага с механизъм за оповестяване на посочена група лица (служители, клиенти, ръководители) за предстоящи или вече настъпили събития чрез SMS и/или e-mail.

Пълна журнална информация

Логическата архитектура на система OraINS/WWWIns, изградена на основата на входно-изходни опашки, не само намалява значително изискванията към хардуера, но и осигурява естествен механизъм, чрез който всяко действие или операция, позволени за потребителя, се записват в пълен журнален регистър на изпратените заявки към системата, които лесно могат да се контролират превантивно или в последствие. Аналогичен регистър се поддържа и за отговорите на изпратените заявки, включително и извлечената информация от базата данни при изпълнение на заявка за изготвяне на справочна форма.

Документна система

Вътрешната организация на данните в система OraINS/WWWIns е изградена на базата на електронна документна система в която всички информационни досиета (клиенти, полици, щети, начисления дълготрайни активи и др.) са представени като съвкупност от електронни записи, валидни към определен момент от времето. Паралелно с тях се съхраняват всички промени по тях, под формата на електронни анекси, заедно със съпътстваща информация за дата, час и оператор, извършил промяната.

Този механизъм позволява на оторизираните за целта лица, да анализират всички данни към определен предходен момент от времето, във вида, в който са били към момента.

Висока производителност

Логическата архитектура на система OraINS/WWWIns, създадена чрез входно-изходни опашки и паралелно/последователна обработка на заявките в тях драстично намалява изискванията към параметрите на сървъра на базата данни, тъй като броя конекции към базата данни е предварително фиксиран и OraINS/WWWIns Communication Server изпълнява функцията на мултиплексиращо устройство. При конвенционалния подход всеки потребител отваря повече от една конекции към базата данни и съответно нарастват изискванията към параметрите на сървъра.

Съхранение на инвестициите

Система OraINS/WWWIns е изградена въз основа на популярни и широкодостъпни платформи, поддържани от голям брой производители на хардуер, като при разрастване на обемите данни и броя потребители, без да се налага подмяна на информационната система, само чрез замяна на един или друг хардуерен компонент се осигурява възможност системата OraINS/WWWIns да отговори на нарасналите изисквания. При необходимост от увеличаване на производителността на системата и при подробен анализ на натоварването са възможни следните варианти за развитие: (а) Повишаване производителността на сървъра на RDBMS Oracle като се използват, в зависимост от натоварването, по-мощни и/или многопроцесорни хардуерни платформи; (б) Повишаване производителността на OraINS/WWWIns Communication Server, като се използват, в зависимост от натоварването, няколко сървъра за обработка на заявките на потребителите. Наличието на значителен брой варианти за повишаване на производителността на система OraINS/WWWIns позволява гъвкавост на IT екипа на Банката за мащабиране на избраното решение.