Предлаганите от СИС Консултинг ООД информационни системи се характеризират като напълно интегрирани информационни и счетоводни системи, които дават възможност на нашите клиенти да посрещат предизвикателствата на променящия се с бързи темпове пазар. Интеграцията на модулите на системите в единна информационна система, позволява изграждането на пълноценно решение за всички звена и сектори на сложната структура на нашите клиенти.

БАНКОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

OraBANK - Основна Банкова система (CORE)

Интегрираната банкова информационна система OraBANK е изградена на модулен принцип с използването на най-съвременни системни платформи и архитектурни решения при изграждането на сложни и значими информационни системи. В системата са заложени всички общи и специфични изисквания, необходими за работата на една банкова финансово-счетоводна система, както и всички индивидуални финансови технологии, необходими за обслужването на клиентите на Банката.

OraBANK се характеризира като напълно интегрирана банкова информационна и счетоводна система, която дава възможност на Банката да посреща предизвикателствата на променящия се с бързи темпове пазар.

OraBANK е централизирана информационна система, с изпълнение на извършваните операции в реално време и с възможност за непрекъснато функциониране 24/7.

Интеграцията на модулите на системата в единна информационна система, позволява изграждането на пълноценно решение за всички звена и сектори на сложната структура на банката.

При изграждането на банковата информационна система OraBANK е приет гъвкав подход, в резултат на което тя лесно се параметризира и адаптира към нуждите на потребителите. Система OraBANK ще позволи на ръководството на Банката да оперира ефективно, с висока степен на автоматизация на процесите, с ниско ниво на разходите за автоматизация, минимални усилия на персонала и висока степен на контрол върху дейността. Система  OraBANK покрива не само функционалността, необходима на Банката, но и също така голям кръг от функционалности и възможности на системата, базирани на опита на екипа на СИС Консултинг ООД при дългогодишното съпровождане на финансови информационни системи относно оптимизация и развитие на финансовите услуги.

OraWEB - Система за отдалечено електронно банкиране

Система OraWEB представлява съвременна многофункционална система за достъп и управление, както на лични, така и фирмени финанси през Интернет в сектора на банковите и небанкови финансови институции.

Системата за отдалечено електронно банкиране OraWEB е изградена на модулен принцип с използването на най-съвременни системни платформи и архитектурни решения при изграждането на сложни и значими информационни системи. В системата са заложени всички общи и специфични изисквания, необходими за работата на такава система в съвременните условия, както и всички финансови технологии, необходими за обслужването на клиентите на една финансова институция, независимо от тяхното местоположение.

СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

OraINS/WWWIns - Основна Застрахователна система

Интегрираната информационна система OraINS/WWWIns покрива всички специфични изисквания на една застрахователна компания за интегрирана застрахователна информационна система, обхващаща всички дейности - както свързани с общото застраховане, така и със спецификата на здравното застраховане, изградена чрез използването на съвременни технически решения и платформи. Подсистема WWWIns не само осигурява WEB Browser базиран потребителски интерфейс за служителите на застрахователната компания, но и представлява в същото време интегриран портал за обслужване на дейността на застрахователните посредници на компанията.

Системата OraINS/WWWIns е изградена на модулен принцип с използването на най-съвременни системни платформи и архитектурни решения при изграждането на сложни и значими информационни системи. В нея са заложени всички общи и специфични изисквания, необходими за работата на застрахователна финансово-счетоводна система в условията на Република България и други държави, както и всички индивидуални застрахователни технологии, необходими за обслужването на клиентите на застрахователната компания.

Система OraINS/WWWIns ще позволи на ръководството на нашите потенциални клиенти да оперира ефективно, с висока степен на автоматизация на процесите, с ниско ниво на разходите за автоматизация, минимални усилия на персонала и висока степен на контрол върху дейността. Система OraINS/WWWIns покрива не само функционалността, необходима на една застрахователна компания, но и също така голям кръг от функционалности и възможности на системата, базирани на опита на екипа на „СИС Консултинг” ООД при дългогодишното съпровождане на финансови информационни системи относно оптимизация и развитие на застрахователните услуги.

ERP СИСТЕМА ЗА ФИРМИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

OraFAMS - ERP система за фирми и предприятия

Система OraFAMS представлява цялостно и интегрирано решение за автоматизация на дейността на една търговска компания, свързана с управление на складовите дейности, подготовка и фактуриране на задълженията на клиентите, счетоводното и деловодно отчитане на такси, наеми и вземания, управление на данните на клиентите и взаимоотношенията с доставчиците, осигурява безпроблемна интеграция и комуникация с други важни информационни системи, регистрира и съхранява информация за всички дейности незабавно, точно и надеждно, предоставя бърз и ефективен достъп до вярна и надеждна информация за финансово управление, осигурява средства за навременно изготвяне на отчетите, изисквани от вътрешни и външни участници в проекта, улеснява анализът и оптималното проектиране на политиката за управление, а така също и автоматизирано счетоводно отчитане на всички етапи от бизнес областта, касовата дейност, счетоводство и отчетността по ЗДДС и фактуриране.

Система OraFAMS ще позволи на ръководството на компанията да оперира ефективно, с висока степен на автоматизация на процесите, с ниско ниво на разходите за автоматизация, минимални усилия на персонала и висока степен на контрол върху дейността. Система OraFAMS покрива не само функционалността, необходима на компанията, но и също така голям кръг от функционалности и възможности на системата, базирани на опита на екипа на „СИС Консултинг” ООД при дългогодишното съпровождане на финансови информационни системи относно оптимизация и развитие на финансово-информационните услуги.

OraFAMS е WEB-базирана централизирана система, изградена на базата на най-съвременни комуникационни решения и протоколи.

OraFAMS предполага организация на работата, съобразена с изискванията и практиката на използващата я компания, която може да се изменя при промяна на вътрешната организация на дейността и делегирането на различни пълномощия и задължения на отделните звена и поделения.

OraFAMS осигурява възможност за автоматизация на финансово счетоводната отчетност на голям брой компании в една база данни, като всяка от компаниите разполага със свой собствен логически дял от общата база данни.

OraFAMS предвижда мощни средства за обобщаване и анализиране на събраната информация, които обобщават данните от всички структурни единици на детайлно ниво и предвиждат средства за агрегация на информацията в различни отчетни и справочни форми както за различните йерархични нива на организацията по отделно, така и за компанията като цяло.

OraFAMS е отворена система, осигуряваща обмен на информация по стандартизирани канали с други сходни системи, както и обмен на информация с банковите информационни системи, осигуряваща автоматизация на платежните процеси и контрол на състоянието на банковите сметки на компанията.

СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА НЕБАНКОВИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И ЛИЗИНГОВИ КОМПАНИИ

OraSYS L&L - Основна система за Небанкови кредитни институции и Лизингови компании

Интегрираната финансова информационна система OraSYS L&L е предназначена за автоматизация на небанкови финансови институции, които отпускат различни видове кредити на своите клиенти и/или предоставят услуги, свързани с финансов или оперативен лизинг на стоки, машини и оборудване.

Система OraSYS L&L е изградена на модулен принцип с използването на най-съвременни системни платформи и архитектурни решения при изграждането на сложни и значими информационни системи. В системата са заложени всички общи и специфични изисквания, необходими за работата на една банкова финансово-счетоводна система, както и всички индивидуални финансови технологии, необходими за обслужването на клиентите на небанковата финансова институция.

OraSYS L&L се характеризира като напълно интегрирана финансова информационна и счетоводна система, която дава възможност на небанковата финансова институция да посреща предизвикателствата на променящия се с бързи темпове пазар.

OraSYS L&L е централизирана информационна система, с изпълнение на извършваните операции в реално време и с възможност за непрекъснато функциониране 24/7.

Интеграцията на модулите на системата в единна информационна система, позволява изграждането на пълноценно решение за всички звена и сектори на сложната структура на небанковата финансова институция.

При изграждането на финансовата информационна система OraSYS L&L е приет гъвкав подход, в резултат на което тя лесно се параметризира и адаптира към нуждите на потребителите. Система OraSYS L&L ще позволи на ръководството на небанковата финансова институция да оперира ефективно, с висока степен на автоматизация на процесите, с ниско ниво на разходите за автоматизация, минимални усилия на персонала и висока степен на контрол върху дейността. Система  OraSYS L&L покрива не само функционалността, необходима на небанковата финансова институция, но и също така голям кръг от функционалности и възможности на системата, базирани на опита на екипа на СИС Консултинг ООД при дългогодишното съпровождане на финансови информационни системи относно оптимизация и развитие на финансовите услуги.

OraWEB L&L - Система за отдалечено управление на кредити

Системата OraWEB L&L представлява съвременна многофункционална система за отдалечен достъп и управление на кредити и карти през Интернет в сектора на небанковите финансови институции.

Системата за отдалечено електронно банкиране OraWEB L&L е изградена на модулен принцип с използването на най-съвременни системни платформи и архитектурни решения при изграждането на сложни и значими информационни системи. В системата са заложени всички общи и специфични изисквания, необходими за работата на такава система в съвременните условия, както и всички финансови технологии, необходими за обслужването на клиентите на една финансова институция, независимо от тяхното местоположение.

СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

SysHR - Система за управление на човешки рсурси и ТРЗ

Системата SysHR покрива всички специфични изисквания на една голяма организация за интегрирана информационна система за управление на човешките ресурси и работната заплата, обхващаща всички дейности свързани с управление на персонала, начисляване и изчисляване на работни заплати, подготовка и подаване на необходимата информация към НОИ и другите официални институции, както и осигуряваща богата справочна информация, както за целите на управлението на организацията, така и по отношение на изискванията на контролните органи, изградена чрез използването на съвременни технически решения и платформи.

Интегрираната информационна система за управление на човешките ресурси и работната заплата SysHR е изградена на модулен принцип с използването на най-съвременни системни платформи и архитектурни решения при изграждането на сложни и значими информационни системи. В системата са заложени всички общи и специфични изисквания, необходими за работата на такава система в условията на Република България, както и всички индивидуални технологии, необходими за управлението на персонала на една организация. Система SysHR е цялостно и интегрирано решение за автоматизация на дейността по управление на човешките ресурси на сложна структура, включваща както отделни организационни единици, така и поделенията на организацията.

СОФТУЕРНА СИСТЕМА ЗА ПЛАТЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ И ДРУЖЕСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПАРИ

OraSYS PO - Основна система за Платежни институции и дружества за Електронни пари

Интегрираната финансова информационна система OraSYS PO е изградена на модулен принцип с използването на най-съвременни системни платформи и архитектурни решения при изграждането на сложни и значими информационни системи. В системата са заложени всички общи и специфични изисквания, необходими за работата на една банкова финансово-счетоводна система, както и всички индивидуални финансови технологии, необходими за обслужването на клиентите на платежните институции и дружествата за електронни пари.

OraSYS PO се характеризира като напълно интегрирана финансова информационна и счетоводна система, която дава възможност на платежните институции и дружествата за електронни пари да посрещат предизвикателствата на променящия се с бързи темпове пазар.

OraSYS PO е централизирана информационна система, с изпълнение на извършваните операции в реално време и с възможност за непрекъснато функциониране 24/7.
Интеграцията на модулите на системата в единна информационна система, позволява изграждането на пълноценно решение за всички звена и сектори на сложната структура на организацията.

При изграждането на финансовата информационна система OraSYS PO е приет гъвкав подход, в резултат на което тя лесно се параметризира и адаптира към нуждите на потребителите.

Система OraSYS PO ще позволи на ръководството на платежните институции и дружествата за електронни пари да оперират ефективно, с висока степен на автоматизация на процесите, с ниско ниво на разходите за автоматизация, минимални усилия на персонала и висока степен на контрол върху дейността. Система OraSYS PO покрива не само функционалността, необходима на платежните институции и дружествата за електронни пари, но и също така голям кръг от функционалности и възможности на системата, базирани на опита на екипа на СИС Консултинг ООД при дългогодишното съпровождане на финансови информационни системи относно оптимизация и развитие на финансовите услуги.

OraWEB PO - Система за отдалечено електронно банкиране

Системата OraWEB PO представлява съвременна многофункционална система за достъп и управление, както на лични, така и фирмени финанси през Интернет в сектора на платежните институции и дружествата за електронни пари.

Системата за отдалечено електронно банкиране OraWEB PO е изградена на модулен принцип с използването на най-съвременни системни платформи и архитектурни решения при изграждането на сложни и значими информационни системи. В системата са заложени всички общи и специфични изисквания, необходими за работата на такава система в съвременните условия, както и всички финансови технологии, необходими за обслужването на клиентите на една финансова институция, независимо от тяхното местоположение.