Централизираност – интегрираната финансова информационна система OraSYS L&L e изградена на централизиран принцип, който позволява улесненото й управление, правата за достъп до функциите и данните и облекчено усъвършенстване и промяна на работата на системата при необходимост. Централизираният принцип на системата намалява изискванията към оборудването по места и позволява гъвкаво и лесно управление на йерархичната структура на небанковата финансова институция. Допълнително се намалява необходимостта от специализиран персонал по места, тъй като операциите, извършвани за обслужване на системата (начало, край на деня, олихвяване, архивиране и т.н.) се извършват единствено в Централно Управление на небанковата финансова институция. Нивото на оперативна сигурност на информационната система на небанковата финансова институция се повишава, тъй като централизираният сървър на системата се комплектова с надеждни устройства за гарантиране на работоспособността на хардуера, а използваните OraSYS L&L Client приложения по места не съхраняват оперативни данни и при прекъсване на електроснабдяването или комуникационната връзка системата е защитена от загуба на данните.

Гъвкавост – Система OraSYS L&L се състои от специализирани модули със средства за интеграция според нуждите на потребителите, което позволява лесно и бързо трансформиране или разширяване на предлаганите от небанковата финансова институция финансови услуги. Система OraSYS L&L e изградена на модулен принцип, който позволява улеснено управление на използваните функции на системата и подобрена планиране на инвестициите. При необходимост във всеки момент може лесно да се добави всеки нов модул в информационната система, като се запазва общата логика на обработките и единното управление на данните. Всеки инсталиран модул може да се използва от всички потребители в системата на небанковата финансова институция, като отговорните служители в Централно Управление на Небанковата финансова институция могат да управляват индивидуалния или груповия достъп до функциите и данните на модулите. Служителите от поделенията на небанковата финансова институция, отговорни за съответните сектори в поделението, имат възможност да анализират чрез справочните функции на модула дейността на своята структура (в рамките на поделението на дружеството), което повишава възможността за контрол и оценка на всяка конкретна дейност. Модулният принцип на изграждане на системата облекчава интегрирането (чрез разработката на подходящи даннови интерфейси) на система OraSYS L&L с други системи, работещи в небанковата финансова институция.

 Цялостност – Система OraSYS L&L предлага единство между системите във всички поделения и звена на небанковата финансова институция, като се избягва многократното въвеждане на данни. Софтуерът намалява възможността от неточности, неправилни изчисления и грешни счетоводни операции чрез стандартизирана от ръководството на небанковата финансова институция операционна и счетоводна методология, която потребителите са принудени да следват.

Системата OraSYS L&L, независимо от модулния принцип на изграждане, е интегрирана система. Интегрираният принцип е реализиран с единни за всички модули: служебни процедури (начало и край на деня, архивиране, преоценка и др.), общи параметри (валутни курсове, лихвени проценти и др.) и общи даннови регистри, в които се интегрират данни от модулите. Интегрираните данни на системата позволяват цялостна оценка и анализ на дейността на небанковата финансова институция чрез обособеното аналитично нива, независимо че данните се създават и обработват чрез различни модули на системата. Възможността за общ анализ на параметрите на дейността повишава ефективността и конкурентоспособността при оперативното управление на небанковата финансова институция.

Сигурност – Система OraSYS L&L притежава развита система за сигурност, която определя индивидуалните и груповите права на всеки потребител в системата на небанковата финансова институция. Ограниченията лесно могат да се променят и контролират от ръководителите на информационната система.

Log файл – Логическата архитектура на системата, изградена на основата на входно-изходни опашки, не само намалява значително изискванията към хардуера, но и осигурява естествен механизъм, чрез който всяко действие или операция, позволени за потребителя, се записват в пълен журнален регистър на изпратените заявки към системата, които лесно могат да се контролират превантивно или в последствие. Аналогичен регистър се поддържа и за отговорите на изпратените заявки, включително и извлечената информация от базата данни при изпълнение на заявка за изготвяне на справочна форма.

Индивидуалност -Система OraSYS L&L, независимо от универсалната си архитектура, съдържа в себе си всички индивидуални особености, изисквания и предимства на финансовата технология, реализирана в небанковата финансова институция. Фактът, че екипът на СИС Консултинг ООД работи дългогодишно и успешно с различни банки и небанкови финансови институции и познава естеството на значителен брой индивидуални финансови информационни технологии, ни позволява бързо и успешно вграждане на спецификите на конкретната методология в система OraSYS L&L. Наличието на споменатите специфични особености в система OraSYS L&L и възможността за непрекъснато усъвършенстване на системата от разработчиците, определя предлаганата система като система, направена по поръчка на небанковата финансова институция.

Достъпност – Система OraSYS L&L се основава на достъпни системни технологии, което осигурява преносимост на различни платформи, мащабируемост на приложението и лекота на съвместимост и работа. Основно изискване при изграждането на сложни информационни решения е наличието на възможност за използване на данните, съхранявани в конкретна система, със средствата на други информационни системи или стандартни средства за анализ на данните. В този аспект система OraSYS L&L се характеризира с висока степен на отвореност към други системи. Система OraSYS L&L е изградена със средствата на RDBMS Oracle и притежава всички стандартни възможности за достъп до данните. Средствата за достъп могат да бъдат стандартни рипорт генератори (Напр. Crystal Reports, Oracle Reports) или всяка друга информационна система с възможност за стандартен достъп до данните на RDBMS Oracle (ODBC или API). За да бъдат използвани данните от система OraSYS L&L чрез други системи, е необходимо предварително дефиниране (от системния администратор на небанковата финансова институция) на подходящи права чрез системата за сигурност на финансовата информационна система.