Цялостност

Система OraSYS L&L предлага единство между системите във всички поделения и звена на финансовата институция, като се избягва многократното въвеждане на данни. Продуктът намалява възможността от неточности, неправилни изчисления и грешни счетоводни операции чрез стандартизирана от ръководството на небанковата финансова институция операционна и счетоводна методология, която потребителите са принудени да следват.

Системата OraSYS L&L, независимо от модулния принцип на изграждане, е интегрирана система. Интегрираният принцип е реализиран с единни за всички модули: служебни процедури (начало и край на деня, архивиране, преоценка и др.), общи параметри (валутни курсове, лихвени проценти и др.) и общи даннови регистри, в които се интегрират данни от модулите.

Системата OraSYS L&L включва както модули за автоматизация на основната дейност на небанковата финансова институция, така и модули и технологии, обикновено свързвани с ERP системите, като „Дълготрайни активи”, „Материални запаси”, „ДДС и фактуриране”, управление на „Човешки ресурси” и др.

Възможност за непрекъснато функциониране – 24/7

Система OraSYS L&L осигурява възможност за непрекъснато функциониране, тъй като всички процедури, свързани с управлението на системата (текущо начисляване на лихви, падежиране, преоценка, общо олихвяване и др.) могат да бъдат извършвани по време на нормалната експлоатация на системата, без да изискват ексклузивен режим на работа.

Многоезиков интерфейс

Система OraSYS L&L позволява всеки потребител да работи с приложение, в което всички менюта, екранни форми, системни съобщения и печатни форми да бъдат на указан език. Данните, които се въвеждат в системата са на езика, на който са въведени със съответната кодова таблица. Като основа за превод се използва Български език, като всички екрани и съобщения се превеждат първоначално на Английски език и от там на произволен друг език.

Интернет банкиране

Система OraSYS L&L включва добре развит модул за отдалечено управление на кредити през Интернет, който предлага широк набор от услуги за клиентите на небанковата финансова институция – не само свързани с информация за кредити и плащанията по тях, но и възможност за онбординг на нови клиенти на небанковата финансова институция.

Сигурността на модула е на най-високо ниво като са възможни различни варианти за гарантиране на сигурността на операциите (различни сертификати, TAN по SMS, двуфакторни и трифакторни токени и др.)

Продуктова ориентираност

Система OraSYS L&L предвижда възможност да се въведе такава организация на работа в небанковата финансова институция, че оперативния персонал (фронт офис) да се занимава основно с продажба на продукти (кредитни, лизингови, комбинирани и т.н.), без да е необходимо да притежава задълбочени счетоводни познания, тъй като целият процес след продажбата е напълно автоматизиран и в съответствие с предварително зададена методология.

Управление на графична информация

Система OraSYS L&L осигурява възможност графична информация (снимки, сканирани документи и др.) да се съхраняват в една и съща база данни с останалата информация, както и да се въвежда, извежда и проверява графична информация в същото клиентско приложение.

Гъвкава организация на отчетността

Система OraSYS L&L осигурява възможност да се избере един от следните модели на йерархична организация на работа – поделения с един номер по ЕИК и обособени затворени оборотни ведомости, поделения с един номер по ЕИК и с отворени оборотни ведомости (липсват вътрешни разчети), едно поделение един номер по ЕИК и една оборотна ведомост. Възможно е преминаване от една към друга форма на отчетност. Паралелно с йерархичната структура са предвидени и допълнителни профит-центрове, които могат да въведат паралелна отчетност по други критерии.

Механизъм за оповестяване

Система OraSYS L&L разполага с механизъм за оповестяване на посочена група лица (служители, клиенти, ръководители) за предстоящи или вече настъпили събития чрез SMS и/или e-mail.

Пълна журнална информация

Логическата архитектура на система OraSYS L&L, изградена на основата на входно-изходни опашки, не само намалява значително изискванията към хардуера, но и осигурява естествен механизъм, чрез който всяко действие или операция, позволени за потребителя, се записват в пълен журнален регистър на изпратените заявки към системата, които лесно могат да се контролират превантивно или в последствие. Аналогичен регистър се поддържа и за отговорите на изпратените заявки, включително и извлечената информация от базата данни при изпълнение на заявка за изготвяне на справочна форма.

Документна система

Вътрешната организация на данните в система OraSYS L&L е изградена на базата на електронна документна система в която всички информационни досиета (клиенти, разчетни сметки, кредити, карти, дълготрайни активи и др.) са представени като съвкупност от електронни записи, валидни към определен момент от времето. Паралелно с тях се съхраняват всички промени по тях, под формата на електронни анекси, заедно със съпътстваща информация за дата, час и оператор, извършил промяната.

Този механизъм позволява на оторизираните за целта лица, да анализират всички данни към определен предходен момент от времето, във вида, в който са били към момента.

Висока производителност

Логическата архитектура на система OraSYS L&L, създадена чрез входно-изходни опашки и паралелно/последователна обработка на заявките в тях драстично намалява изискванията към параметрите на сървъра на базата данни, тъй като броя конекции към базата данни е предварително фиксиран и OraSYS L&L Communication Server изпълнява функцията на мултиплексиращо устройство. При конвенционалния подход всеки потребител отваря повече от една конекции към базата данни и съответно нарастват изискванията към параметрите на сървъра.

Минимални изисквания към комуникационните канали

Логическата архитектура с интелигентен клиент (Thick client) осигурява минимален трафик на информация по комуникационните канали без овърхед. На практика през комуникационния канал протича само съществената информация за всяка екранна форма, без данни, свързани със графичното изображение на самата екранна форма.

Съхранение на инвестициите

Система OraSYS L&L е изградена въз основа на популярни и широкодостъпни платформи, поддържани от голям брой производители на хардуер, като при разрастване на обемите данни и броя потребители, без да се налага подмяна на информационната система, само чрез замяна на един или друг хардуерен компонент се осигурява възможност системата OraSYS L&L да отговори на нарасналите изисквания. При необходимост от увеличаване на производителността на системата и при подробен анализ на натоварването са възможни следните варианти за развитие: (а) Повишаване производителността на сървъра на RDBMS Oracle като се използват, в зависимост от натоварването, по-мощни и/или многопроцесорни хардуерни платформи; (б) Повишаване производителността на OraSYS L&L Communication Server, като се използват, в зависимост от натоварването, няколко сървъра за обработка на заявките на потребителите. Наличието на значителен брой варианти за повишаване на производителността на система OraSYS L&L позволява гъвкавост на IT екипа на небанковата финансова институция за мащабиране на избраното решение.