Централизираност

Интегрираната информационна система за управление на човешките ресурси и работната заплата SysHR e изградена на централизиран принцип, който позволява улесненото й управление, правата за достъп до функциите и данните и облекчено усъвършенстване и промяна на работата на системата при необходимост. Централизираният принцип на системата намалява изискванията към оборудването по места и позволява гъвкаво и лесно управление на йерархичната структура на организацията. Допълнително се намалява необходимостта от специализиран персонал по места, тъй като операциите, извършвани за обслужване на системата (начало, край на месеца, архивиране и т.н.) се извършват единствено в Централно Управление на Вашата организация. Нивото на оперативна сигурност на информационната система на организацията се повишава, тъй като централизираният сървър на системата се комплектува с надеждни устройства за гарантиране на работоспособността на хардуера, а използваните SysHR Client приложения по места не съхраняват оперативни данни и при прекъсване на електроснабдяването или комуникационната връзка системата е защитена от загуба на данните.

Възможност за непрекъснато функциониране – 24/7

Система SysHR осигурява възможност за непрекъснато функциониране, тъй като всички процедури, свързани с управлението на системата (месечно приключване и др.) могат да бъдат извършвани по време на нормалната експлоатация на системата, без да изискват ексклузивен режим на работа.

Управление на графична информация

Система SysHR осигурява възможност графична информация (снимки, сканирани документи и др.) да се съхраняват в една и съща база данни с останалата информация, както и да се въвежда, извежда и проверява графична информация в същото клиентско приложение.

Механизъм за оповестяване

Система SysHR разполага с механизъм за оповестяване на посочена група лица (служители, ръководители) за предстоящи или вече настъпили събития чрез e-mail.

Пълна журнална информация

Логическата архитектура на система SysHR, изградена на основата на входно-изходни опашки, не само намалява значително изискванията към хардуера, но и осигурява естествен механизъм, чрез който всяко действие или операция, позволени за потребителя, се записват в пълен журнален регистър на изпратените заявки към системата, които лесно могат да се контролират превантивно или в последствие. Аналогичен регистър се поддържа и за отговорите на изпратените заявки, включително и извлечената информация от базата данни при изпълнение на заявка за изготвяне на справочна форма.

Висока производителност

Логическата архитектура на система SysHR, създадена чрез входно-изходни опашки и паралелно/последователна обработка на заявките в тях драстично намалява изискванията към параметрите на сървъра на базата данни, тъй като броя конекции към базата данни е предварително фиксиран и SysHR Communication Server изпълнява функцията на мултиплексиращо устройство. При конвенционалния подход всеки потребител отваря повече от една конекции към базата данни и съответно нарастват изискванията към параметрите на сървъра.

Минимални изисквания към комуникационните канали

Логическата архитектура с интелигентен клиент (Thick client) осигурява минимален трафик на информация по комуникационните канали без овърхед. На практика през комуникационния канал протича само съществената информация за всяка екранна форма, без данни, свързани със графичното изображение на самата екранна форма.

Съхранение на инвестициите

Система SysHR е изградена въз основа на популярни и широкодостъпни платформи, поддържани от голям брой производители на хардуер, като при разрастване на обемите данни и броя потребители, без да се налага подмяна на информационната система, само чрез замяна на един или друг хардуерен компонент се осигурява възможност системата SysHR да отговори на нарасналите изисквания.