___________________________________________________________

 

SysHR

Сис Консултинг с удоволствие предоставя настоящото работно решение SysHR, в отговор на текущите нужди на пазара, WEB-базирана информационна система, обхващаща всички дейности свързани с управление на персонала, начисляване и изчисляване на работни заплати, подготовка и подаване на необходимата информация към НОИ и другите официални институции, както и осигуряваща богата справочна информация, както за целите на управлението на бизнеса, така и по отношение на изискванията на контролните органи.

Предложената система SysHR е цялостно и интегрирано решение за автоматизация на дейността по управление на човешките ресурси на сложна структура, включваща както отделни дружества, така и техните поделения.

SysHR е WEB-базирана централизирана система, изградена на базата на най-съвременни комуникационни решения и протоколи и използваща за база данни Oracle 10g, което осигурява надеждното й функциониране и богати възможности за мащабиране на използваното оборудване съобразно предвидимото натоварване.

SysHR предполага организация на работата, съобразена с изискванията и практиката на използващите я организации, която може да се изменя при промяна на  вътрешната организация на бизнес областта и делегирането на различни пълномощия и задължения на отделните звена и поделения.

SysHR предвижда мощни средства за обобщаване и анализиране на събраната информация, които обобщават данните от всички поделения на детайлно ниво и предвиждат средства за агрегация на информацията в различни отчетни и справочни форми както за различните нива на едно дружество по отделно, така и за дружеството като цяло.

НАЧАЛО