Централизираност – интегрираната банкова информационна система OraBANK e изградена на централизиран принцип, който позволява улесненото й управление, правата за достъп до функциите и данните и облекчено усъвършенстване и промяна на работата на системата при необходимост. Централизираният принцип на системата намалява изискванията към оборудването по места и позволява гъвкаво и лесно управление на йерархичната структура на банката. Допълнително се намалява необходимостта от специализиран персонал по места, тъй като операциите, извършвани за обслужване на системата (начало, край на деня, архивиране и т.н.) се извършват единствено в Централно Управление на Банката. Нивото на оперативна сигурност на информационната система на банката се повишава, тъй като централизираният сървър на системата се комплектова с надеждни устройства за гарантиране на работоспособността на хардуера, а използваните OraBANK Client приложения по места не съхраняват оперативни данни и при прекъсване на електроснабдяването или комуникационната връзка системата е защитена от загуба на данните.

Гъвкавост – Система OraBANK се състои от специализирани модули със средства за интеграция според нуждите на потребителите, което позволява лесно и бързо трансформиране или разширяване на предлаганите от Банката финансови услуги. Система OraBANK e изградена на модулен принцип, който позволява улеснено управление на използваните функции на системата и подобрена планиране на инвестициите. При необходимост във всеки момент може лесно да се добави всеки нов модул в банковата система, като се запазва общата логика на обработките и единното управление на данните. Всеки инсталиран модул може да се използва от всички потребители в системата на Банката, като отговорните служители в Централно Управление на Банката могат да управляват индивидуалния или груповия достъп до функциите и данните на модулите. Служителите от поделенията на Банката, отговорни за съответните сектори в поделението, имат възможност да анализират чрез справочните функции на модула дейността на своята структура (в рамките на поделението на дружеството), което повишава възможността за контрол и оценка на всяка конкретна дейност. Модулният принцип на изграждане на системата облекчава интегрирането (чрез разработката на подходящи даннови интерфейси) на система OraBANK с други системи, работещи в Банката.

 Цялостност – Система OraBANK предлага единство между системите във всички поделения и звена на Банката, като се избягва многократното въвеждане на данни. Продуктът намалява възможността от неточности, неправилни изчисления и грешни счетоводни операции чрез стандартизирана от ръководството на Банката операционна и счетоводна методология, която потребителите са принудени да следват. Системата OraBANK, независимо от модулния принцип на изграждане, е интегрирана система. Интегрираният принцип е реализиран с единни за всички модули: служебни процедури (начало и край на деня, архивиране, преоценка и др.), общи параметри (валутни курсове, лихвени проценти и др.) и общи даннови регистри, в които се интегрират данни от модулите. Интегрираните данни на системата позволяват цялостна оценка и анализ на дейността на Банката чрез обособеното аналитично нива, независимо че данните се създават и обработват чрез различни модули на системата. Възможността за общ анализ на параметрите на дейността повишава ефективността и конкурентоспособността при оперативното управление на Банката.

Сигурност – Система OraBANK притежава развита система за сигурност, която определя индивидуалните и груповите права на всеки потребител в системата на Банката. Ограниченията лесно могат да се променят и контролират от ръководителите на информационната система.

Log файл – Логическата архитектура на системата, изградена на основата на входно-изходни опашки, не само намалява значително изискванията към хардуера, но и осигурява естествен механизъм, чрез който всяко действие или операция, позволени за потребителя, се записват в пълен журнален регистър на изпратените заявки към системата, които лесно могат да се контролират превантивно или в последствие. Аналогичен регистър се поддържа и за отговорите на изпратените заявки, включително и извлечената информация от базата данни при изпълнение на заявка за изготвяне на справочна форма.

Индивидуалност – Система OraBANK, независимо от универсалната си архитектура, съдържа в себе си всички индивидуални особености, изисквания и предимства на банковата технология, реализирана в Банката. Фактът, че екипът на СИС Консултинг ООД работи дългогодишно и успешно с различни банки и познава естеството на значителен брой индивидуални банкови информационни технологии, ни позволява бързо и успешно вграждане на спецификите на конкретната методология в система OraBANK. Наличието на споменатите специфични особености в система OraBANK и възможността за непрекъснато усъвършенстване на системата от разработчиците, определя предлаганата система като система, направена по поръчка на Банката.

Достъпност – Система OraBANK се основава на достъпни системни технологии, което осигурява преносимост на различни платформи, мащабируемост на приложението и лекота на съвместимост и работа. Основно изискване при изграждането на сложни информационни решения е наличието на възможност за използване на данните, съхранявани в конкретна система, със средствата на други информационни системи или стандартни средства за анализ на данните. В този аспект система OraBANK се характеризира с висока степен на отвореност към други системи. Система OraBANK е изградена със средствата на RDBMS Oracle и притежава всички стандартни възможности за достъп до данните. Средствата за достъп могат да бъдат стандартни рипорт генератори (Напр. Crystal Reports, Oracle Reports) или всяка друга информационна система с възможност за стандартен достъп до данните на RDBMS Oracle (ODBC или API). За да бъдат използвани данните от система OraBANK чрез други системи, е необходимо предварително дефиниране (от системния администратор на Банката) на подходящи права чрез системата за сигурност на банковата информационна система.