При изграждането на системата за отдалечено електронно банкиране OraWEB L&L е приет гъвкав подход, в резултат на което тя лесно се параметризира и адаптира към нуждите на потребителите. Основните характеристики на системата включват:

Гъвкавост – Система OraWEB L&L се състои от специализирани модули със средства за интеграция и параметризиране според нуждите на клиента, което позволява лесно и бързо внедряване, както и бъдещо разширяване, на предлаганите от финансовата институция услуги за електронно банкиране.

Цялостност Система OraWEB L&L предлага единно решение за предоставяне на пълния спектър от електронни услуги на своите клиенти – денонощен достъп до информацията за сметки, движения,  преводи, валутни курсове, лихвени проценти и др., както и предоставяне на възможност за издаване на левови и валутни платежни нареждания, искания и съгласия за инкасо, заявки за откриване на сметки, карти, кредити и депозити, теглене на суми в брой и др. Системата предоставя връзка посредством WWW, E-MAIL, SMS. Продуктът минимизира възможността от неточности и грешни банкови операции чрез стандартизирана от ръководството на финансовата институция операционна технология, която потребителите са принудени да следват.

Модулност Система OraWEB L&L се състои от модули, създадени от един екип, които могат да се използват заедно и поотделно. При разработката на модулите на системата е реализирана обща стратегия на изграждане, което ги прави лесни за използване от потребителите.

Надеждност Система OraWEB L&L е реализирана посредством доказани във времето технологии и системно програмно осигуряване, което осигурява изключително висока степен на надеждност на работата.

Сигурност – Система OraWEB L&L притежава развита система за сигурност, която определя индивидуалните и групови права на всеки потребител в системата за електронно банкиране на финансовата институция. Използват се най-съвременни средства за криптиране и защита на информацията, както и редица допълнителни защитни механизми за предотвратяване на възможността от неоторизирана намеса в работата на системата. Допълнително всяко действие или операция, извършени от потребителя, записват пълен журнален регистър на извършените промени, които лесно могат да се контролират впоследствие.

Достъпност Система OraWEB L&L се основава на достъпни системни технологии, което осигурява преносимост на различни платформи, мащабируемост на приложението, лекота на работа, съвместимост с различни външни продукти и банкови системи.

Оптимизиране на инвестиционната политика Система OraWEB L&L притежава вградени средства за мащабиране, което позволява постепенно инвестиране в изчислителни ресурси съобразно с нарастването на търсенето на предлаганите услуги. От друга страна системата е самостоятелна, комуникира с основната банкова система и външни продукти посредством параметризуеми информационни шлюзове, което води до минимизиране на разходите при изграждане на допълнителни или промяна на съществуващите връзки с външни системи.