Системата за отдалечено електронно банкиране OraWEB L&L е разработена от екип специалисти с дългогодишен опит и познания в областта на банковото дело, небанковите финансови институции и комуникационните технологии. Най-важните предимства на системата включват:

Система OraWEB L&L – комплексно решение за електронно банкиране

Предлаганата система OraWEB L&L включва всички компоненти за изграждане на комплексно решение за електронно банкиране. Модулният принцип на изграждане на системата предлага възможност за бързо добавяне на нови услуги в момента, в който динамичният електронен пазар ги изиска.

Система OraWEB L&L – платформено независима система

Системата за електронно банкиране OraWEB L&L е изключително непретенциозна по отношение на избора на технически и комуникационни средства, хардуерни платформи и операционни системи. Изградена на език за разработка на приложения PERL, OraWEB L&L може да работи на всяка предпочитана от банката платформа – както върху безплатни операционни системи с отворен код, така и върху комерсиални продукти и системи, притежаващи съответната по-висока степен на надежност и осигурена поддръжка.

Система OraWEB L&L – самостоятелна система

Една система за електронно банкиране представлява надстройка, разширение на основната счетоводно-информационна система на финансовата институция. Тя притежава гъвкави възможности за бърз, автоматизиран обмен на данни с външни за нея програмни продукти.

В този аспект архитектурата на системата за електронно банкиране OraWEB L&L включва параметризуеми информационни шлюзове, както и възможност за изграждане на нови такива, за комуникация с практически всякаква среда за обмен на данни. Това позволява система OraWEB L&L да се разглежда като самостоятелен, независим продукт за електронно банкиране, устойчив на промени в системите, с които комуникира, включително и тяхната подмяна.

Система OraWEB L&L – модулна система

Предлаганата система за електронно банкиране OraWEB L&L e изградена на модулен принцип, който позволява улеснено управление на използваните функции на системата. При необходимост модулите на системата могат лесно да се коригират или да се добавят нови, като се запазва общата логика на обработките и единното управление на данните. Модулния принцип на изграждане на системата облекчава интегрирането (чрез разработката на подходящи информационни шлюзове) на система OraWEB L&L с другите системи, работещи в финансовата институция

Система OraWEB L&L – индивидуална система

Предлаганата система за електронно банкиране OraWEB L&L, независимо от универсалната си архитектура, съдържа в себе си всички индивидуални особености, изисквания и предимства на банковата технология, реализирана във финансовата институция. Фактът, че екипът на Сис Консултинг ООД работи дългогодишно и успешно с редица банки и финансови институции и познава естеството на информационните технологии, необходими на банката, ни позволява бързо и успешно вграждане на спецификите в система OraWEB L&L. Предвиденото модифициране на потребителските интерфейси съобразно общия дизайн на интернет страницата на банката, оформлението на справочните форми съобразно идивидуалните изисквания и възможността за непрекъснато усъвършенстване на системата от страна на разработчиците, определя предлаганата система като система, направена по поръчка на финансовата институция.

Система OraWEB L&L – отворена система

Основно изискване при изграждането на сложни информационни решения е наличието на възможност за използване на данните, съхранявани в конкретна система, със средствата на други информационни системи или стандартни средства за анализ на данните. В този аспект система OraWEB L&L се характеризира с висока степен на отвореност към други системи. Данновите регистри са с ясна структура, подробно описана в приложената експлоатационна документация. За достъп до информацията могат да се ползват както стандартни генератори на справки, така и всяка друга информационна система, притежаваща възможност за достъп до данните на RDBMS Oracle. За да бъде използвана информацията от система OraWEB L&L чрез други системи, е необходимо предварително дефиниране (от системния администратор на финансовата институция) на подходящи права чрез системата за сигурност.