Гъвкавост – Система SysHR се състои от специализирани модули със средства за интеграция според нуждите на потребителите, което позволява лесно и бързо трансформиране или разширяване на дейностите по управление на човешките ресурси. Система SysHR e изградена на модулен принцип, който позволява улеснено управление на използваните функции на системата и подобрено планиране на инвестициите. При необходимост във всеки момент може лесно да се добави всеки нов модул в системата, като се запазва общата логика на обработките и единното управление на данните. Всеки инсталиран модул може да се използва от всички потребители в системата на организацията, като отговорните служители в Централно Управление на Банката могат да управляват индивидуалния или груповия достъп до функциите и данните на модулите.

 Цялостност – Система SysHR предлага единство между системите във всички поделения и звена на организацията, свързани с управлението на човешките ресурси и работната заплата, като се избягва многократното въвеждане на данни. Продуктът намалява възможността от неточности, неправилни изчисления и грешни операции чрез стандартизирана от ръководството на организацията методология, която потребителите са принудени да следват.

Системата SysHR, независимо от модулния принцип на изграждане, е интегрирана система. Интегрираният принцип е реализиран с единни за всички модули: служебни процедури (приключване на месец, архивиране и др.) и общи даннови регистри, в които се интегрират данни от модулите. Интегрираните данни на системата позволяват цялостна оценка и анализ на дейността на съответните звена във Вашата организация чрез обособеното аналитично ниво, независимо че данните се създават и обработват чрез различни модули на системата. Възможността за общ анализ на параметрите на дейността повишава ефективността при управлението на човешките ресурси във Вашата организация.

Сигурност – Система SysHR притежава развита система за сигурност, която определя индивидуалните и груповите права на всеки потребител в системата на организацията. Ограниченията лесно могат да се променят и контролират от ръководителите на информационната система.

Log файл – Логическата архитектура на системата, изградена на основата на входно-изходни опашки, не само намалява значително изискванията към хардуера, но и осигурява естествен механизъм, чрез който всяко действие или операция, позволени за потребителя, се записват в пълен журнален регистър на изпратените заявки към системата, които лесно могат да се контролират превантивно или в последствие. Аналогичен регистър се поддържа и за отговорите на изпратените заявки, включително и извлечената информация от базата данни при изпълнение на заявка за изготвяне на справочна форма.

Достъпност – Система SysHR се основава на достъпни системни технологии, което осигурява преносимост на различни платформи, мащабируемост на приложението и лекота на съвместимост и работа. Основно изискване при изграждането на сложни информационни решения е наличието на възможност за използване на данните, съхранявани в конкретна система, със средствата на други информационни системи или стандартни средства за анализ на данните. В този аспект система SysHR се характеризира с висока степен на отвореност към други системи. Система SysHR е изградена със средствата на RDBMS Oracle и притежава всички стандартни възможности за достъп до данните. Средствата за достъп могат да бъдат стандартни рипорт генератори (Напр. Crystal Reports, Oracle Reports) или всяка друга информационна система с възможност за стандартен достъп до данните на RDBMS Oracle (ODBC или API). За да бъдат използвани данните от система SysHR чрез други системи, е необходимо предварително дефиниране (от системния администратор на организацията) на подходящи права чрез системата за сигурност на информационната система.